Konsultacje

 

Zarządzenie Nr 0050.56.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.

 

Sprawozdanie

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.”

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) przedkłada się Radzie Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.”.

W terminie od dnia 6 października 2016 r. do dnia 21 października 2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” (Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Sanniki z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Sanniki (www.sanniki.pl). Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Sanniki z dnia 4 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Gminy Sanniki (www.sanniki.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach oraz przekazane sołtysom z terenu Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy”. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.

W dniu 28 listopada 2016 r. Rada Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 127/XXXIV/2016 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”. Głównym celem programu było lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy Sanniki oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju obszaru. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów na szczeblu lokalnym obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W dniu 25 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 127/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 90.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 17 lutego 2017 r. o godzinie 1530. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Sannikach w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert, po jednej na zadanie publiczne. W dniu 20 lutego 2017 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.11.2017 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 24 lutego 2017 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. przedstawiały się następująco:

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie
w zł

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

27.500,00

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

24.500,00

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

28.000,00

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

5.000,00

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

5.000,00

Razem

90.000,00

 

W dniu 28 lutego 2017 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin”.

Łączna wysokość dotacji przekazanych z budżetu Gminy Sanniki na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. w drodze otwartych konkursów ofert wyniosła 90.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartych konkursów ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Sporządził:

Ireneusz Kopeć

 

 

Informacja

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 9.30 – 17.30.

Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność Gminy Sanniki”.

Zamawiający - Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe Jaworski Tomasz

Szkarada 10, 09-540 Sanniki

Cena zadania: 23.000,00 zł brutto (cena za 1m3 – 23,00zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najniższą ceną złożona w w/w postępowaniu i spełniająca wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

 

Sekretarz Gminy Sanniki

/Piotr Skonieczny/

 

Zaproszenie do składania ofert - Wywóz nieczystości płynnych

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SZAMB BEZODPŁYWOWYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SANNIKI

 
I.Zamawiający – GMINA SANNIKI   zaprasza do składania ofert  na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność Gminy Sanniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
 
II.Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność Gminy Sanniki w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.   

2) Szacunkowa ilość nieczystości płynnych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania umowy wynosi: 1000 m3. Podana szacunkowa ilość określa przybliżone potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usługi  podczas obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega, że ilość ta może zmniejszyć się lub zwiększyć w zależności od rzeczywistego zużycia wody w okresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia.

3) Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy(załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania/wyboru ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sanniki.

5)  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, klęskach żywiołowych i stanach nadzwyczajnych.

6)  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie posesji np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte, zapchane odpływy udrożnione.

7)  Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Sanniki.

8)  Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

III.  Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:     
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie stosownego zezwolenia na wykonywanie usług komunalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.    
    
2. Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.    

IV.  Kryteria oceny ofert:
1)  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena brutto za 1 m3 odebranych ścieków - waga 100%

2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:
                                              Cena najniższa
                                Cena =  --------------------  x 100
                                              Cena badana

V.Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym przede wszystkim koszty dojazdu, wypompowania nieczystości płynnych, transportu, zrzutu do najbliższego punktu odbioru ścieków oraz koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny wywozu 1m3ścieków (netto/brutto) oraz całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

VII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Termin składania ofert - do dnia 30.10.2017r. do godziny 14:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 10 (sekretariat).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób „Oferta na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność Gminy Sanniki.  Nie otwierać przed dniem 30.10.2017r. do godz. 14:00”.
Oferty dostarczone po terminie 30października 2017 r. godz. 14:00 nie będą rozpatrywane.

VIII.Osoby do kontaktów:

Paweł Mąkol –inspektor ds. gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa
tel. 24 27 77 824

IX.Pozostałe postanowienia

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków. (zał. nr 1)
2. Wzór umowy. (zał. nr 2)
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (kserokopia)
4. Aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych. (kserokopia)
5. Umowa z oczyszczalnią ścieków na odbiór nieczystości. (kserokopia)
6. Informacja o posiadanym taborze do wykonania usługi.


Wójt Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

Załączniki - .zip

 

Konsultacje

 

Zarządzenie Nr 0050.51.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.