Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność Gminy Sanniki”.

Zamawiający - Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe Jaworski Tomasz

Szkarada 10, 09-540 Sanniki

Cena zadania: 23.000,00 zł brutto (cena za 1m3 – 23,00zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najniższą ceną złożona w w/w postępowaniu i spełniająca wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

 

Sekretarz Gminy Sanniki

/Piotr Skonieczny/