Zaproszenie do składania ofert - Wywóz nieczystości płynnych

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SZAMB BEZODPŁYWOWYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SANNIKI

 
I.Zamawiający – GMINA SANNIKI   zaprasza do składania ofert  na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność Gminy Sanniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
 
II.Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność Gminy Sanniki w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.   

2) Szacunkowa ilość nieczystości płynnych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania umowy wynosi: 1000 m3. Podana szacunkowa ilość określa przybliżone potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usługi  podczas obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega, że ilość ta może zmniejszyć się lub zwiększyć w zależności od rzeczywistego zużycia wody w okresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia.

3) Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy(załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania/wyboru ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sanniki.

5)  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, klęskach żywiołowych i stanach nadzwyczajnych.

6)  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie posesji np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte, zapchane odpływy udrożnione.

7)  Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Sanniki.

8)  Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

III.  Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:     
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie stosownego zezwolenia na wykonywanie usług komunalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.    
    
2. Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.    

IV.  Kryteria oceny ofert:
1)  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena brutto za 1 m3 odebranych ścieków - waga 100%

2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:
                                              Cena najniższa
                                Cena =  --------------------  x 100
                                              Cena badana

V.Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym przede wszystkim koszty dojazdu, wypompowania nieczystości płynnych, transportu, zrzutu do najbliższego punktu odbioru ścieków oraz koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny wywozu 1m3ścieków (netto/brutto) oraz całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

VII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Termin składania ofert - do dnia 30.10.2017r. do godziny 14:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 10 (sekretariat).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób „Oferta na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność Gminy Sanniki.  Nie otwierać przed dniem 30.10.2017r. do godz. 14:00”.
Oferty dostarczone po terminie 30października 2017 r. godz. 14:00 nie będą rozpatrywane.

VIII.Osoby do kontaktów:

Paweł Mąkol –inspektor ds. gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa
tel. 24 27 77 824

IX.Pozostałe postanowienia

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków. (zał. nr 1)
2. Wzór umowy. (zał. nr 2)
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (kserokopia)
4. Aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych. (kserokopia)
5. Umowa z oczyszczalnią ścieków na odbiór nieczystości. (kserokopia)
6. Informacja o posiadanym taborze do wykonania usługi.


Wójt Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

Załączniki - .zip