Różne

49 Niedziela Sannicka

 

Jednym ze sponsorów 49 Niedzieli Sannickiej jest:

 

Konkurs fotograficzny

 

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/

 

Nabór wniosków

 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 19 czerwca do dnia 18 lipca 2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

link do dokumentacji konkursowej: http://aktywnirazem.pl/3792/ogloszenie-o-naborze/

 

Informacja

 

Informuję, iż w dniach 06-10 czerwca 2017 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sil Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie pk. RENEGADE-SAREX-17/I. Podczas ćwiczenia, w dniu 06 czerwca 2017 r. w godzinach 9.00-13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA). Celem treningu będzie sprawdzenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach z powietrza z głośnym uruchomieniem syren alarmowych. W związku z w/w ćwiczeniami w dniu 6 czerwca 2017 r. w godz. 9:00 - 13:00 na terenie gminy Sanniki odbędzie się głośna próba syren alarmowych zamontowanych na wybranych budynkach OSP.

 

Konsultacje społeczne

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miast i Gminy Sanniki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące:
1. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/2003 Rady Gminy Sanniki  z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa w Gminie Sanniki
2. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 200/LVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Mocarzewo oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Mocarzewo   
 Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki posiadających czynne prawo wyborcze   w wyborach sołtysów oraz członków rad  sołeckich na temat zmian w statutach sołectw polegających na dostosowaniu okresu kadencji sołtysów i rad sołeckich do kadencji rady gminy.
Obecnie przepisy ustawy o samorządzie gminnym określają czas trwania kadencji rady gminy na 5 lat, wcześniej na 4.
Zapisy w statutach sołectw mówią, że kadencja sołtysa (i rady sołeckiej) trwa tyle samo co rady gminy jednak wskazuje na okres czteroletni, gdyż obowiązywał on w czasie uchwalenia statutu, podczas gdy obecnie kadencja rady gminy trwa 5 lat. Niezbędne jest wprowadzenie w statucie zapisu, usuwającego tą sprzeczność.
 
Termin konsultacji:
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 22 stycznia 2019 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 27 stycznia 2019 r. do godz.15:30.
 
Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie do 27 stycznia 2019 r. do godz.15:30.
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.
 
Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Sanniki posiadający czynne prawo wyborcze  w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich.
Projekty w/w uchwał wraz z formularzem konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki:  sanniki.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Załączniki - .zip

 

Konsultacje społeczne w sprawie zmian dotyczących Sołectwa Mocarzewo

Szanowni Państwo, 
Burmistrz Miasta i  Gminy Sanniki oraz Rada Miasta i Gminy Sanniki informują, że w związku z  uzyskaniem przez miejscowość Sanniki praw miejskich  zachodzi konieczność dokonania zmian organizacyjnych dotyczących dotychczasowego sołectwa Wsi Sanniki i Mocarzewo. To jednocześnie  możliwość zapytania Państwa o zdanie w tej kwestii.
W związku z tym w dniach 11 – 15 stycznia odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Mocarzewo.  Zostaną one przeprowadzone w formie:
1. Zebrania konsultacyjnego w dniu 12 stycznia 2018 r.o godzinie 1800 w Remizie OSP Sanniki (świetlica wiejska) – sala na piętrze.
2. Wyrażenia opinii przy użyciu formularzy konsultacyjny rozkolportowanych wśród mieszkańców oraz dostępnych na spotkaniu konsultacyjnym i w Urzędzie Miasta  i Gminy Sanniki.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Mocarzewo,  którzy do dnia zakończenia konsultacji ukończyli 18 lat.
Formularz  można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki w następujący sposób:
1) pobrać i  wypełnić na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 12 stycznia 2018 r.
2) dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki pocztą lub osobiście do 15 stycznia 2018 r. do godziny 1530.

Formularz - .pdf

 

Nadanie praw miejskich dla miejscowości Sanniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanniki z dnia 17 lutego 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Sanniki w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sanniki - .pdf

Ulotka informacyjna dot. nadania praw miejskich dla miejscowości Sanniki - .pdf

Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Sanniki z dnia20 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Sanniki konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki - .zip

Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki przeprowadzonych w Gminie Sanniki - .pdf

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Sanniki z dnia 20 lutego 2017 r. - Protokół zawierający wynik konsultacji społecznych odbytych w Gminie Sanniki od dnia 20 lutego do dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki - .pdf

 

Inne strony internetowe

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sanniki

www.sanniki.bip.org.pl

 

Strona Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (dawniej Pałac w Sannikach)

www.ecasanniki.pl

 

Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl

 

Strona Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

www.pojezierzegostyninskie.pl

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

www.modr.mazowsze.pl

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku

www.wkuplock.wp.mil.pl

 

Giełdy rolne:

https://agro-market24.pl/

https://www.rynek-rolny.pl/

 

 

Projekty

 

----------------------------------------------------------------------- 

Projekt „Umiem pływać”

Miasto i Gmina Sanniki podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Mazowieckim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie w celu realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto i Gminę Sanniki jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie. Projekt zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Z inicjatywy władz Miasta i Gminy w projekcie uczestniczy 45 uczniów - 41 z Sannik i 4 z Osmolina. W ramach projektu przewidziano 10 wyjazdów ww. grupy uczniów wraz z opiekunami do Aquaparku w Kutnie. W czasie każdych dwugodzinnych zajęć prowadzone będą przez instruktorów dwie 45-minutowe lekcje nauki pływania i dwie 15-minutowe zabawy w wodzie. Realizacja projektu jest przewidziana na okres: marzec –czerwiec 2018r.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

http://www.spsanniki.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,35,102

-----------------------------------------------------------------------

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin – etap I

Remont obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w miejscowości Sanniki

Publikacja wydawnictwa zawierającego dawne fotografie z terenu Gminy Sanniki

Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rycerskiej w Sannikach połączonej z II Turniejem Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich

Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia

Publikacja albumu fotograficznego o Gminie Sanniki

Publikacja wydawnictwa o Regionie Sannickim

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu Witosa Gmina Sanniki

Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia

Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach

Gmina Sanniki – przygotowanie i druk wydawnictwa monograficzno-albumowego o Gminie Sanniki

Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi wewnętrznej

Jesteśmy z indywidualizacją

Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

Praca

 

Strony internetowe z ofertami pracy:

http://praca.interia.pl/

http://gazetapraca.pl/

http://www.wakaty.com.pl/

http://www.jobpilot.pl/

http://www.careerjet.pl/

http://praca.wp.pl/

http://praca.onet.pl/

http://www.jobs.pl/

http://www.pracuj.pl/

http://www.jobcenter.com.pl/

http://www.hrk.pl/

http://wup.mazowsze.pl

http://www.astroman.com.pl/

http://www.cvonline.pl/

http://www.mostwanted.pl/

Psy do adopcji

 

Urząd Miasta i Gminy Sanniki zwraca się z prośbą do schronisk dla zwierząt o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami prowadzonej przez schronisko.
Cena powinna obejmować całkowity koszt dzienny brutto pobytu bezdomnego zwierzęcia w schronisku z uwzględnieniem kosztów pobytu, wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej oraz innych usług wynikających ze stosownych przepisów, m.in. koszty związane ze sterylizacją i kastracją, a także chipowaniem zwierząt. Prosimy o podanie ewentualnych dodatkowych kosztów pobytu zwierzęcia mających wpływ na końcową cenę jego utrzymania.
W przypadku świadczenia usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz ich transporcie proszę o podanie całkowitego kosztu odłowienia jednego zwierzęcia, który obejmuje: koszty dojazdu, koszty odłowienia oraz inne koszty mające wpływ na ostateczną cenę usługi.
Proszę również o ile to możliwe o podanie średniej długości okresu przebywania zwierzęcia w Państwa schronisku od dnia odłowienia do dnia adopcji.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. oczekujemy na Państwa oferty składane na adres:
Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki przesyłane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faksem pod nr 24 277 78 15.
Więcej informacji dotyczących powyższej sprawy uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki – pok. nr 3 lub pod nr tel. 24 277 78 24 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

-------------------------------------------------------------

Urząd Miasta i Gminy Sanniki informuje wszystkie osoby zainteresowane adopcją bezdomnych psów, że Miasto i Gmina Sanniki współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach, do którego to schroniska przekazywane są bezdomne psy odłowione na terenie naszej gminy.

Każdą odpowiedzialną osobę, która chciałaby przygarnąć pod swój dach czworonożnego przyjaciela prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Sanniki pod nr tel. 24 277 78 24 lub bezpośrednio ze Schroniskiem „Przyjaciel” w Kotliskach koło Kutna pod nr tel. 24 356 05 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ewentualnie do odwiedzenia strony internetowej http://przyjaciel.kutno.pl, https://www.facebook.com/Nadzieja-umiera-ostatnia-adopcje-Kotliska-1905814892993015/, http://www.wzajemniepomocni.pl/adopcje_zwierzat_kutno.html lub http://www.sanniki.pl bądź też samego schroniska, w którym można zobaczyć pieski na żywo. Zwierzęta są przyjazne i łagodne i czekają na nowy dom.

Zachęcamy wszystkie osoby dobrego serca do pomocy bezdomnym zwierzakom !

Poniżej przedstawiamy zestawienie, w którym znajdują się pieski z terenu gminy Sanniki przebywające w schronisku „Przyjaciel” w Kotliskach, którym można pomóc adoptując je i stwarzając im nowy przyjazny dom. Aktualne zdjęcia piesków znajdują się na podanych powyżej stronach internetowych.

ID i Nazwa Psa

ID 1805 – APOLLO
ID 2557 – DARES
ID 3397 – PORTOS
ID 3596 – SARINA
ID 3597 – SARKA
ID 3686 – SENTI
ID 3736 – MYSIA
ID 3778 – KOREL
ID 3808 – OLMA
ID 3883 – REBUS
ID 3975 – ORKA
ID 3991 – SYLWIE
ID 3992 – PIP
ID 4136 – KOPER

***

 

Na terenie przy cmentarzu w Osmolinie znaleziono bezpańskiego pieska. Właściciela lub zainteresowane osoby przygarnięciem pieska prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Sanniki pod numerem tel. 242777824

 

 

***

 

Szukamy domu dla bezdomnego pieska !!!

 

 

W okolicy między cmentarzem, a Czyżewem od kilku dni błąka się bezpański piesek. Zainteresowanych prosimy o kontakt - tel. 242777810

 

Na terenie gminy wyłapano poniżej przedstawione psy. Osoby, które chcą pomóc bezdomnym zwierzętom prosimy o kontakt ze schroniskiem:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel"

Zbigniew Moraczewski

99-300 Kutno

Kotliska 13

tel. 0243560542

kom. 607 386 557

 

Urząd miasta i gminy

 

Urząd Miasta i Gminy Sanniki

09-540 Sanniki
ul. Warszawska 169

powiat gostyniński, woj. mazowieckie
tel. 242777810, fax 242777815
NIP 9710296919, REGON 000548241
www.sanniki.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy "Mazowsze" Oddział w Sannikach, Nr 17 9042 1026 0710 0101 2000 0010

Rachunek bankowy dla opłaty 31 zł za udostępnienie danych osobowych: Nr 38 9042 1026 0710 0101 2000 0020

Urząd Miasta i Gminy Sanniki czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30, środa - 9.30 - 17.30.

Kasa czynna do godziny 13.00.

 

 

Referaty:

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Paweł Mąkol
tel. 242777824

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marzena Adamczyk
tel. 242777818

Stanowisko ds. budownictwa
Agata Urbanek
tel. 242777813

Stanowisko ds. oświaty i finansów
Monika Kozłowska
tel. 242776155

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Joanna Szafraniec
tel. 242777828

Skarbnik Gminy / Kierownik referatu finansowego
Marlena Kunikowska
tel. 242777829

Stanowisko ds. księgowości oświaty
Albina Kotowicz
tel. 242777825

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Renata Wiankowska
tel. 242777811

Stanowisko ds. ochrony środowiska i obrony cywilnej
Artur Maślankiewicz
tel. 242777813

Stanowisko ds. obsługi kasowej
Donata Banaszczak
tel. 242777814

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
Emilia Lachowicz
tel. 242777812

Stanowisko ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej
Honorata Kaźmierczak
tel. 242777813

Stanowisko ds. płac oświaty
Paulina Król
tel. 242777825

Stanowisko ds. organizacyjno - kancelaryjnych
Monika Zielak
tel. 242777821

Stanowisko ds. budżetu i płac
Anna Bieniek
tel. 242777828

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Monika Zagórska
tel. 242777824

Stanowisko ds. organizacji i gospodarki odpadami
Karolina Czarkowska
tel. 242777812

Informatyk
Ireneusz Kopeć
 

Władze i sołectwa

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Paweł Wieczorek
tel. 242776001

 

Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki
Piotr Skonieczny
tel. 242777816

Skarbnik Miasta i Gminy Sanniki / Kierownik referatu finansowego
Marlena Kunikowska
tel. 242777829

 

Przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Sanniki (2018-2022)

BEMBENISTA Wioletta
CIEŚLAK Adam
DOLNIAK Damian Emil
DYLIK Agnieszka
GŁADOCH Wojciech
GROCHOWSKI Roman Antoni
JABŁOŃSKI Jerzy Grzegorz - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki
KALIŃSKA Magdalena
KAŹMIERCZAK Karolina
KOWALCZYK Grażyna Lucyna - Zastępca Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Sanniki
NOWICKI Wiesław Janusz
OLCZAK Marek Arkadiusz - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Sanniki
PAWŁOWSKA Iwona Małgorzata
WINNICKA Teresa
WRÓBLEWSKI Augustyn


 

Komisje

Komisja Finansów i Mienia Komunalnego:

Grochowski Roman - przewodniczący

Bembenista Wioletta - wiceprzewodnicząca

Głądoch Wojciech - członek

Kowalczyk Grażyna - członek

Winnicka Teresa - członek

Wróblewski Augustyn - członek


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego:

Cieślak Adam - przewodniczący

Dylik Agnieszka - wiceprzewodnicząca

Gładoch Wojciech - członek

Kalińska Magdalena - członek

Olczak Marek - członek

Wróblewski Augustyn - członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą:

Dolniak Damian - przewodniczący

Kowalczyk Grażyna - wiceprzewodnicząca

Bembenista Wioletta - członek

Grochowski Roman - członek

Pawłowska Iwona - członek

Olczak Marek - członek

 

Komisja Rewizyjna:

Winnicka Teresa - przewodnicząca

Pawłowska Iwona - wiceprzewodnicząca

Dolniak Damian - członek

Kaźmierczak Karolina - członek

Nowicki Wiesław - członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Kaźmierczak Karolina - przewodnicząca

Kalińska Magdalena - wiceprzewodnicząca

Cieślak Adam - członek

Dylik Agnieszka - członek

Nowicki Wiesław - członek 

 

Sołectwa:

 

Sołectwo wsi Aleksandrów
Molka Gabriela

Sołectwo wsi Nowy Barcik
Dzierbicki Marian

Sołectwo wsi Stary Barcik
Winnicki Marian

Sołectwo wsi Brzezia
Serwach Andrzej

Sołectwo wsi Brzeziny
Stasiński Wiesław

Sołectwo wsi Czyżew
Milczarek Wanda

Sołectwo wsi Działy
Balcerzak Władysław

Sołectwo wsi Krubin
Mąkol Jadwiga

Sołectwo wsi Lasek
Markiewicz Stanisław

Sołectwo wsi Lubików
Sylwester Podczaski

Sołectwo wsi Lwówek
Bembenista Wioletta

Sołectwo wsi Osmolin
Ciesielska-Bedyk Maria

Sołectwo wsi Osmólsk
Traczyk Marta

Sołectwo Miasta Sanniki
Zawadzki Zygmunt

 

Sołectwo wsi Mocarzewo
Paulina Płudowska

 

Sołectwo wsi Sielce
Sikora Tomasz

Sołectwo wsi Staropól
Kowalczyk Agnieszka

Sołectwo wsi Szkarada
Wydra Stanisław

Sołectwo wsi Wólka
Stronkowska Krystyna